Omlouvání dětí: +420 417 823 883

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Zpět
23.05.2022, MŠ Žižkovo údolí

Zápis do MŠ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Jana Žáčková, ředitelka MŠ Bílina, Síbova 332, p.o.

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 09.06.2022, 08.00 – 15.00 h

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Bílina – MŠ Síbova 332, MŠ Aléská 264, MŠ Žižkovo údolí 275

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 2

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Bílině dne/дата 17.05.2022

Jana Žáčková,

ředitel mateřské školy / Директор дитячого садкаKritéria pro zvláštní zápis - přijetí ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Pokud přesáhne počet přihlášených dětí kapacitu MŠ, bude se postupovat podle kritérií a dle individuální situace dítěte, přičemž budou přijaty děti s nejvyšším počtem bodů.Dítě 1 rok před školou

přednost před všemi ostatními

Věk dítěte k 1.9.2022

4 roky

4 body

3 roky

3 body

Místo pobytu dítěte

pobyt v obci

4 body

pobyt mimo obec

2 bodyPři shodném počtu bodů se bude přihlížet k individuální situaci dítěte

Jana Žáčková

ředitelka MŠV Bílině dne 17.05.2022

Zápis dětí do mateřské školy Žižkovo údolí

na školní rok 2022/2023 se bude konat dne  5.5.2022  od 8.00  -  15.00 hodin.

PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ

 

Do MŠ jsou přijímány děti, které ke dni 31.8.2022 dovrší věku 3 let.

 

Pro děti, které dovrší do 31.8.2022 pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Netýká se dětí, pro které je předškolní docházka od 1.9.2022 povinná.

 

Zákonný zástupce bude o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání informován nejdéle do 30 dní od odevzdání přihlášky do MŠ.

Seznam přijatých dětí – registračních čísel – bude vyvěšen na dveřích školy a na webových stránkách školy:  http://sibova.ms-bilina.cz/

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ

Pokud přesáhne počet přihlášených dětí kapacitu MŠ, bude se postupovat podle kritérií a dle individuální situace dítěte, přičemž budou přijaty děti s nejvyšším počtem

bodů.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023Dítě 1 rok před školou

přednost před všemi ostatními

Věk dítěte k 1.9.2022

4 roky

4 body

3 roky

3 body

méně než 3 roky

2 body

Trvalý pobyt dítěte

trvalý pobyt v obci

4 body

trvalý pobyt mimo obec

2 bodyPři shodném počtu bodů se bude přihlížet k individuální situaci dítěteIndividuální situace

sourozenec docházející do MŠ

1 bod

dvojčata, trojčata

1 bod

návštěva jeslí

1 bodJana Žáčková

ředitelka MŠV Bílině dne 14. 03. 2022


Motto

Kdo si hraje - nezlobí

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz