Omlouvání dětí: +420 417 829 128

Nechte si zasílat automaticky poslední aktuality do svého e-mailu. Odběr můžete kdykoli odhlásit.

Po zadání a odeslání Vašeho e-mailu můžete odhlásit oběr aktualit.

Nepřehlédněte...

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SÍBOVA 332,  MŠ ÁLÉSKÁ 264, MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ 275 A JESLÍ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ PRO ROK 2021/2022       Zápisy dětí do mateřských škol a jeslí  k datu 1.9.2021 (školní rok 2021/22) proběhnou vzhledem k mimořádným opatřením v letošním roce bez přítomnosti dětí.   Zápisy proběhnou v termínu od 2. do 16. května 2021.   Formuláře žádosti o přijetí budou k dispozici ke stažení na www stránkách města a školy, v papírové formě v každém zařízení.   Vyplněný formulář žádosti spolu s potvrzením dětského lékaře, kopií rodného listu a informovaným souhlasem je možno doručit: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze prostý email), poštou, osobně do jednotlivých zařízení (po předchozí telefonické domluvě).     Pro děti, které dovrší do 31.8.2021 pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.     Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.     Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Netýká se dětí, pro které je předškolní docházka od 1.9.2021 povinná.     Zákonný zástupce bude o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání informován nejdéle do 30 dní od odevzdání přihlášky a evidenčního listu do MŠ. Seznam přijatých dětí – registračních čísel – bude vyvěšen na dveřích školy a na webových stránkách školy:  http://sibova.ms-bilina.cz/        
Zpět
12.09.2018, MŠ Žižkovo údolí

1. třída

Od září 2017 jsou do 1.tř. naší MŠ zařazeny  děti mladší 3 let.

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let,  ale je nutné si uvědomovat  specifika mladších dětí .

Pro dvouleté dítě je nejčastěji MŠ první sociální zkušeností mimo rodinu.Učitelka se stává

pro  dítě  zástupcem rodiče, je dítěti jistotou a oporou v běžném dění   i v budování vztahů

s vrstevníky.

Dvouleté dítě se učí nápodobou,,situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou.

Dítě mladší tří let projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává

všemi smysly. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují.

Často vyžaduje opakování činností, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu.

Vhodné je střídání nabídky činností, trénování návyků a praktických dovedností, ponecháním

co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

Výchovná péče dětí do tří let je zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností,

pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků,

přiměřených věku dítěte, zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém

vzduchu, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí.

 

 

      


Motto

Naše školka kouzelná je, každý si tu moc rád hraje,
Dovádíme, lumpačíme, Nikdy se však nemračíme.
Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.
Jaro, léto, podzim, zima, na Aléské je to prima!

Máte dotaz nebo přání, chcete nám něco sdělit nebo se zeptat? Pošlete nám e-mail na adresu:

info@ms-bilina.cz